Home  About Journal Instructions for Authors Editorial Board Subscribe Advertisement Messages Board Contact Us 中文

CJAP ›› 2020, Vol. 36 ›› Issue (2): 130-133.doi: 10.12047/j.cjap.5905.2020.029

• BRIEF REPORTS • Previous Articles     Next Articles

Changes of regional cerebral oxygen saturation under gradual-onset rate +Gz exposure

JIN Zhao, CAO Zheng-tao, WANG Hai-xia, ZHANG Li-hui, LI Yi-feng, ZHOU Yu-bin, WANG Quan, LI Bao-hui, XU Yan, WEI Xiao-yang, WANG Hong, LIN Rong, YANG JING-hui, GENG Xi-chen   

  • Online:2020-03-28 Published:2020-07-31

Key words: acceleration, human centrifuge, cerebral oxygen saturation

CLC Number: 

Copyright © 2015 CJAP, All Rights Reserved.
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd